Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.
Forbrukerkjøp
over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven,
forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og
ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene
i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte
rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter
for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.
For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. 
Ved
eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt
mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig
lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene
Selger er Gaagata AS, Storgata 15, 9405 Harstad, post@gaagata.no, org.no 921748930 , og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er
den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle
avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før
kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


4. Avtaleinng
åelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen
er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller
tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken
eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil.


5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom
kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren
reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet
samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen.
Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.
Hvis
ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren
levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter
bestillingen fra kunden.
Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Forhåndssalg
Ved forhåndsskjøp av tjenester og aktiviteter, er det i utgangspunktet bindende påmelding, men med mulig for avbestilling og ombooking frem til 5 dager før gjennomføring grunnet innkjøp og bestilling av varer og tjenester fra eksterne parter. Gjennomføring sees på som gjennomført når kjøperen har gjennomført/motatt tjeneste eller aktivitet


7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.


8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen
må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen
begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen
ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til
nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.
Kjøper
har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og
meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller
brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering
  av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er
  mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
 • Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den
  opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om
  at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende
  gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte
  for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi
  opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel
  14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren
uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av
angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere
varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om
at kjøper skal dekke returkostnadene.
Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å
fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller
bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er
forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell
redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen
uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om
kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å
holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller
til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.


9. Forsinkelse og manglende levering – kj
øpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom
selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til
avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på
kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen
tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra
selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve
oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse
dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller
dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for
selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at
selgeren oppfyller.

Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på
leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen
en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer
varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å
levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var
avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har
underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter
leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må
krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk
vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt
tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom
selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers
kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på
avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


10. Mangel ved varen – kj
øperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis
det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at
den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at
han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert
tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller
burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper
overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig
lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller
forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen
tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge
mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting.
Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av
kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting
eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i
utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for
samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende
prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer
at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom
tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige
grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens
betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom
kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen
eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens
side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9
etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av
avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.
Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket
betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse 
Selger kan fastholde kjøpet og kreve
at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren
sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det
foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig
mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele
kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for
oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger
heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom
kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger
kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende
betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan
da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom
kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med
et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å
levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere
under 18 år.


12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller
produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede
har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen
begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse
eller mangler etter punkt 9 og 10.


13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for
innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker
til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun
innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren
skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens
personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig
for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i
lovbestemte tilfelle.


14. Konfliktl
øsning
Klager rettes til
selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse
eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan
kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 

Ønsker du å melde deg på TRØKK16 sitt nyhetsbrev?

Få med deg nyheter, eksklusive forhåndssalg av produkter, workshops og andre godsaker.
Om du velger å melde deg på nå får du en kupongkode som gir deg 10% på hele nettbutikken.